ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„ИНФЛУЕНСЪР БГ“ ООД, съгласно ЗЗЛД, е “АДМИНИСТРАТОР” на лични данни и събира и обработва определена информация за физически лица.

Тази информация се отнася до всички физически лица, потребители на сайта, с които „АДМИНИСТРАТОРА” си взаимодейства, а именно инфлуенсъри, компании за осъществяване на реклама на определен бранд и потребители (читатели) на блога.

Настоящата политика за защита на личните данни урежда как да бъдат събирани, обработвани и съхранявани личните данни на регистрираните потребители, за да отговарят на стандартите в организацията на „АДМИНИСТРАТОРА” и да са в съответствие с правните изисквания на Регламент 2016/679.

Политиката регламентира:

 • Начина за водене, поддържане и защита на регистрите, съхраняващи лични данни в “ИНФЛУЕНСЪР БГ“ООД, с цел гарантиране на неприкосновеността на личните данни, чрез предприети мерки и механизми, с които да осигури защита на данните за физическите лица при неправомерно обработване
 • Правата и задълженията на длъжностните лица, обработващи лични данни и/или лицата, които имат достъп до лични данни, тяхната отговорност при неизпълнение на тези задължения.
 • Необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни.
 • Процедури за уведомяване при нарушения.
 • Оценка на въздействие и определяне ниво на защита.
 • Предоставяне на данни на трети лица – основание, цел, категории лични данни.

Нашата цел е да установим добри и дълготрайни отношения с нашите потребители и регистрирани инфлуенсъри, изградени на базата на доверие, спазвайки принципите на законност, честност и прозрачност . Затова изготвихме „Политика за поверителност и защита на личните данни”, чрез която да регулираме обработването на лични данни, предоставени от потребителите на уебсайт: https://www.influencer.bg

В тази връзка нашият стремеж е да запазим и защитим вашите лични данни.

Фирма „ИНФЛУЕНСЪР БГ“ ООД която управлява уебсайт: https://www.influencer.bg, декларира, че всички лични данни, наричани по надолу , за краткост „данни“, се считат за строго поверителни и за тях се спазват всички приложими законови разпоредби.

В зависимост от това, какви наши услуги използвате, събираме следните лични данни:

При регистрация за инфлуенсър, вие предоставяте за обработване, следните лични данни:

 • Две имена - име и фамилия
 • Имейл адрес
 • Телефон
 • Пол
 • образ, под формата на изображение или видео

При запитване за кампания от определен бранд:

 • Две имена - име и фамилия
 • Имейл адрес
 • Телефон

При получаване на бюлетин:

 • Имейл адрес

Регистрирайки се на нашия сайт, Вие декларирате, че предоставяте доброволно вашите данни и че сте запознати с Политиката на защита на личните данни.

I. Правно основание

Настоящата Политика за защита на личните данни ("Политика") се издава на основание Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 и урежда правилата на „ИНФЛУЕНСЪР БГ“ ООД отнносно защитата на личните данни

Личните данни се събират и използват основателно – законосъобразно, договорно или чрез декларация от страна на субекта на личните данни. Ние следваме принципите, предвидени в РЕГЛАМЕНТА: законност, прозрачност и отчетност.

Следвайки принципите:

 • личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
 • личните данни се събират за конкретни, изрично указани, законоуредени и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;
 • личните данни са минимизирани до необходимото, за да бъдат изпълнени целите, за които се обработват;
 • личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид;
 • личните данни се съхраняват при „АДМИНИСТРАТОРА”, което позволява идентифицирането на засегнатите лица за период, не по-дълъг от необходимия за целите, за които се обработват личните данни;
 • личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

II. Цели на Политиката

Настоящата Политика цели „АДМИНИСТРАТОРЪТ” да:

 • бъде в съответствие с приложимото законодателство по отношение на личните данни и да следва установените добри практики;
 • защитава правата на нашите потребители;
 • начина на съхранение, обработване и защита личните данни на физическите лица да е прозрачен;
 • установи необходимите технически и организационни мерки за защита личните данни от неправомерно обработване, случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от всички други незаконни форми на обработване на лични данни;

III. Обхват

Настоящата Политика се прилага по отношение на обработването на лични данни на потребители/инфлуенсъри и компании, които се обработват на хартиен и електронен носител, като отчетните регистри са установени в съответствие с Политиката, Българското законодателство и чл. 30 от Регламент 679/2016.

IV. Събиране на лични данни

"Лични данни" са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано „АДМИНИСТРАТОРЪТ” събира лични данни по отношение на следните категории лица:

 • потребители/инфлуенсъри

Цели на събирането на данните:

„АДМИНИСТРАТОРА” събира личните данни във връзка с изпълнението на следните цели:

 • за изпълнение на дейности, свързани със сключване, изменение и прекратяване на договорни правоотношения
 • за регистриране на инфлуенсър;
 • за организиране на кампания
 • за установяване на връзка с лицето за контакт по телефон или по всякакъв друг законосъобразен начин;
 • за изпълнение на поети ангажименти от страна на “ИНФЛУЕНСЪР БГ“ ООД
 • за комуникация във връзка с постигане на определената цел;
 • за водене на счетоводна отчетност във връзка с изпълненията на служебните си и договорни ангажименти , по които „АДМИНИСТРАТОРА”е страна;
 • За изпращане на лични данни до институции и администрация, във връзка с приетите правила за отчетност;
 • за да осигури коректност при изпълнение на поет ангажимент и с цел подобряване на услугите си

VI. Прозрачност

Прозрачност и условия за упражняване на правата на лицата:

„АДМИНИСТРАТОРЪТ” предоставя информация на лицата в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и прост език.

„АДМИНИСТРАТОРЪТ” се стреми да гарантира, че лицата са запознати относно обработваните лични данни, основанието на което се обработват, целите за които се обработват и за правата, които могат да упражнят.

„АДМИНИСТРАТОРЪТ” предоставя на лицата безплатно информация относно действията предприети във връзка с искане, относно правото им на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработването, преносимост, възражение и автоматизирано вземане на решения, без ненужно забавяне в срок от един месец от получаване на Заявлението.

При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на Заявленията.

“АДМИНИСТРАТОРЪТ” информира субектите на лични данни за техните права, чрез настоящата Политика.

Субектите на лични данни могат да упражнят следните права:

Право на достъп на лицата:

Всяко лице има право да получи от „АДМИНИСТРАТОРА” потвърждение, дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация:

 • целите на обработването;
 • съответните категории лични данни;
 • получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, включително трети държави или международни организации;
 • когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват данните, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
 • съществуването на право да се изиска от Администратора коригиране или изтриване на лични данни

Право на коригиране:

Всяко лице, чиито данни се обработват от “АДМИНИСТРАТОРА” има право да поиска от „АДМИНИСТРАТОРА” да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването лицето има право непълните лични данни да бъдат допълнени.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“):

Всяко лице, чиито данни се обработват от “АДМИНИСТРАТОРА” има правото да поиска от „АДМИНИСТРАТОРА” изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне за бъдещ период, когато:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • лицето оттегли своето съгласие, върху което се основава обработването на “АДМИНИСТРАТОРЪТ” изтрива личните данни за бъдещ период, без изкането на СЛД да засяга предходен период, когато съхранението на определено досие е засегнато от определен срок.

Право на ограничаване на обработването:

Всяко лице, чиито данни се обработват от “АДМИНИСТРАТОР” има право да изиска ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следното:

 • точността на личните данни се оспорва от лицето, за срок, който позволява на „АДМИНИСТРАТОРА” да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

Когато обработването е ограничено съгласно горния параграф, такива данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само със съгласието на субекта на данните или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес. Когато субект на данните е изискал ограничаване на обработването, „АДМИНИСТРАТОРЪТ” го информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

Право на преносимост на данните:

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на “АДМИНИСТРАТОРА” в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от “АДМИНИСТРАТОР”. Когато упражнява правото си на преносимост, субектът на данните има право да получи пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Бисквитки

Нашият сайт ползва т.н. бисквитки, за да бъде нашето предложение за вас интересно и потребителски удобно. Бисквитките са малки текстови файлове, които са запаметени във вашия компютър, смартфон или друго устройство, което се използва от вашия уеб браузър. Чрез Бисквитките се запомнят вашите входни данни, така че не се налага отново да ги въвеждате и получавате информации за следене на реклами, защото не можем да ви предлагаме реклама за услуга, към която нямате интерес.

Някои бисквитки могат да събират информация, която впоследствие се използва от трети страни и която напр. пряко поддържа нашите рекламни дейности (т.н. “бисквитки на трета страна“).

Не е възможно да бъдете идентифицирани от тези данни.

Бисквитките, ползвани на нашия сайт, могат да се разделят на два основни типа. Краткотрайните - „session cookie“ се изтриват веднага след завършване на посещението на нашия сайт и дълготрайните, т.е. „persistent cookie“- остават съхранени във вашето устройство много по-дълго или докато ръчно не ги отстраните (времето за оставане на файловете на бисквитките във вашето устройство зависи от самите бисквитки и настройката на вашия браузър).

Забраняване на бисквитките

Настройката за използване на файловете на бисквитките е част от вашия интернет браузър. Повечето браузъри автоматично приемат по подразбиране файловете на бисквитките. Файловете на бисквитките могат да бъдат забранени или ограничени във вашия браузър по избрани от вас типове.

Информация за браузърите и за начина на настройка на предпочитанията за файловете на бисквитки можете да намерите на:

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси, коментари и запитвания относно посочените Принципи, не се колебайте да се свържете с нас на адрес: ул. „Миджур“№ 12, София, България или на телефон: + 359 899 987674

Политиката за поверителност за защита на личните данни влизат в сила от 25.05.2018г.

Имате въпрос? Пишете ни. Не се колебайте!

С изпращането, на тази форма , фирма „ИНФЛУЕНСЪР БГ“ ООД ще обработва вашите данни с цел удовлетворяване на вашето искане на основание законен интерес. Имате право по всяко време да оттеглите своето съгласие, да изисквате от администратора достъп до личните данни, тяхната промяна, заличаване, преносимост или възможно ограничаване на обработката им. За повече информация обадете се на тел: + 359 899 987674.

Няма да ви изпращаме маркетингови материали и да провеждаме анкети, ако не сте поискали това. Може да промените решението си по всяко време.

Колкото повече взаимодействате с нас, толкова повече научаваме за вас и това ни дава възможност да ви предлагаме персонализирани услуги.

„ИНФЛУЕНСЪР БГ“ ООД може да използва личните данни единствено и само за целите, за които са предоставени.

Право на възражение:

Субектът на данните има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него.

В този случай „АДМИНИСТРАТОРЪТ” прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Правото на възражение се упражнява на следния адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, до Комисия за защита на личните данни.

VII. Технически и организационни мерки за защита на данните

АДМИНИСТРАТОРЪТ” е предприел мерки за защита, както технически така и физически и организационни, с цел за защита от незаконни форми на обработване на личните данни.

VIII. Трансфер на лични данни

Чрез разпоредбите на чл. 45-50 на РЕГЛАМЕНТ (ЕС)2016/679 се ограничава свободния трансфер/обмен на лични данни с получатели в трети страни и международни организации (такива извън ЕС и ЕИП) в определените в РЕГЛАМЕНТ (ЕС)2016/679 Трансфер като забранени хипотези.

Предаване на лични данни, които се обработват или са предназначени за обработване от трета държава или на международна организация, се осъществява само при условие, че са спазени разпоредбите на Регламент 2016/679. Разпоредбите се прилагат, за да се направи необходимото нивото на защита на физическите лица, да не се излага на риск. Предаване на лични данни на трета държава или международна организация може да има, ако Комисията реши, че тази трета държава, територия или един или повече конкретни сектори в тази трета държава, или въпросната международна организация осигуряват адекватно ниво на защита.

За такова предаване не се изисква специално разрешение. При оценяване на адекватността на нивото на защита Комисията отчита по-специално следните елементи:

 • върховенството на закона, спазването на правата на човека и основните свободи, съответното законодателство
 • наличието и ефективното функциониране на един или повече независими надзорни органи във въпросната трета държава или на които се подчинява дадена международна организация, отговорни за осигуряване и прилагане на правилата за защита на данните
 • международните ангажименти, които съответната трета държава или международна организация е поела, или други задължения, произтичащи от правно обвързващи конвенции или инструменти, както и от участието ѝ в многостранни или регионални системи, по-конкретно по отношение на защитата на личните данни.

В „ИНФЛУЕНСЪР БГ“ ООД НЕ се извършва трансфер на лични данни от работодател към друг субект, компания на страни извън ЕС.

Всички лични данни „ИНФЛУЕНСЪР БГ“ ООД счита за строго поверителни и за тях се спазват всички приложими законови разпоредби, предприети са всички необходими мерки-физически, технически и организационни, като се стреми да гарантира сигурността при събиране, обработване, съхранение, архивиране и предаване на трети страни на данните. Регламентирани са целите и основанията за тяхното събиране и обработване, сроковете на съхранение и механизмите, който се използват, в съответствие с изискванията на Регламента и Българското законодателство. „ИНФЛУЕНСЪР БГ“ ООД по силата на договор предоставя лични данни на инфлуенсъри и компании, с цел включване в предложение за кампания на определен бранд и/ или рекламиране на определен бранд или с цел получаване на бюлетин.

IX. Нарушения. Уведомяване за нарушения

Нарушение на данните възниква, когато има нарушение на сигурността, водещо до инцидентно или незаконно унищожаване, загуба, изменение, нерегламентирано разкриване на данни. В случай на нарушение на сигурността на личните данни, „ИНФЛУЕНСЪР БГ“ООД незабавно приема действия, съгласно приета Процедура за нарушения и уведомление за нарушения

X. Унищожаване

Документи, съдържащи лични данни се съхраняват от „АДМИНИСТРАТОРА” в законоустановените срокове След изтичането на срока за съхранението им носителите на информация (хартиени или технически), които не подлежат на предаване в Националния архивен фонд, се унищожават по реда на приета Процедура за унищожаване на документи П04

Настоящaта Политика подлежи на утвърждаване и довеждане до знанието на лицата, които обработват лични данни.

Политиката е одобрена от Управителя на “ИНФЛУЕНСЪР БГ“ ООД .